دوربین مداربسته

محل پروژه ساری

داخل ساختمان

بیرون ساختمان

نصن دوربین مداربسته
محل پروژه ساری
انجام نصب دوربین مدار بسته در داخل و بیرون ساختمان در شهر ساری