مرتب کردن سیم کشی

محل انجام پروژه گلشهر کرج

قبل

بعد

محل نصب گلشهر کرج
زمان مرتب کردن 7 ساعت
فقط اسپلیتور های تلفن اضافه شده برای مرتب کردن