نصب مودولاتور آنتن مرکزی

محل جنت آباد تهران

قبل

بعد

محل کار جنت آباد تهران
نصب مودولاتور آنتن مرکزی
زمان مرتب کردن باکس آنتن مرکزی 4 ساعت
وسایل اضافه شده: مودولاتور، محافظ برق، پریز روکار برق و تعداد زیادی فیش ماهواره ای و بین راهی برای کوتاه کردن کابلهای آنتن